NQ số 01/2023/NQ-HĐQT Thông qua việc chốt danh sách thanh toán lãi Trái phiếu chuyển đổi đã phát hành