VNT Logistics

Ban Lãnh Đạo


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư điều khiển tàu biển
Kinh nghiêm chuyên môn:
27 năm

Ông NGUYỄN XUÂN GIANG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế
Kinh nghiêm chuyên môn:
23 năm

Ông TRẦN CÔNG THÀNH

THÀNH VIÊN HĐQT

Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Kinh tế
Kinh nghiêm chuyên môn:
20 năm

Bà LÊ HOÀNG NHƯ UYÊN

THÀNH VIÊN HĐQT

Trình độ chuyên môn
Cử nhân kinh tế
Kinh nghiêm chuyên môn:
29 năm

Ông LÊ DUY HIỆP

THÀNH VIÊN HĐQT

Trinh độ chuyên môn
Đại học tổng hợp
Ngoại ngữ Anh
Kinh nghiêm chuyên môn:
31 năm

Ông NGUYỄN BÍCH LÂN

THÀNH VIÊN HĐQT

Trình độ chuyên môn


Kinh nghiêm chuyên môn:

Ông VŨ CHINH

THÀNH VIÊN HĐQT

Trình độ chuyên môn

Kinh nghiêm chuyên môn:

Ông NGUYỄN CÔNG BẰNG

THÀNH VIÊN HĐQT


BAN KIỂM SOÁT

Bà NGUYỄN THỊ BÌNH NGUYÊN

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Bà NGUYỄN THỊ THÁI NHI

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Bà TRẦN THỊ KIM NGÂN

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT


BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế
Kinh nghiêm chuyên môn:
23 năm

Ông TRẦN CÔNG THÀNH

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế ngoại thương
Kinh nghiêm chuyên môn:
16 năm

Ông TĂNG ANH QUỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế
Kinh nghiêm chuyên môn:
16 năm

Ông NGÔ TRỌNG BẮC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư điều khiển tàu biển
Kinh nghiêm chuyên môn:
24 năm

Ông LÊ ĐẠI THẮNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Facebook
Twitter
LinkedIn

Có thể bạn muốn xem thêm: