Giải trình biến động KQKD công ty mẹ và hợp nhất Quý 1 năm 2024