Giải trình và công bố thông tin về tình trạng chứng khoán của cổ phiếu VNT