Báo cáo tài chính Hợp nhất đã được soát xét năm 2023