Tình hình sử dụng vốn từ việc phát hành Trái phiếu