Thông báo về việc thay đổi thông tin đăng ký sử dụng phương thức đăng nhập OTP