Thông báo về việc huỷ đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam