Thông báo về việc chốt danh sách trái chủ để đăng ký chứng khoán