Thông báo về thay đổi tỷ lệ chi trả cổ tức đợt 2/2014