Thông báo về ngày Ông Nguyên Xuân Hùng không còn là Cổ đông lớn