Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020