Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiền quyền Thanh toán lãi trái phiếu