Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi Công ty CP Giao nhận Vận tải Ngoại thương