Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi