Thông báo v/v huỷ niêm yết trái phiếu VNT421032 do đến thời gian đáo hạn Trái phiếu