Thông báo số 625/TB-VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu Chứng khoán