Thông báo số 3446/TB-SGDHN v/v: “Bổ sung cổ phiếu VNT vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ”