Thông báo số 2136/TB-VSD về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền