Thông báo phát hành Trái phiếu chuyển đổi ra công chúng