Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức 10% đợt 1/2013 bằng tiền mặt