Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông họp Đại hội Cổ đông thường niên 2022