Thông báo giao dịch quyền mua trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ