Quyết định số 190/QĐ-SGDHN v/v “đưa Công ty VNT Logistics ra khỏi diện bị cảnh báo”