NQ số 09/2022/NQ-HĐQT Thông qua việc chốt danh sách thanh toán lãi Trái phiếu chuyển đổi đã phát hành