NQ số 08/NQ-HĐQT v/v Thông qua việc bán các khoản đầu tư tại một số Công ty