NQ số 08/2022/NQ-HĐQT Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi