NQ số 03/2022/NQ-HĐQT Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 và thành lập CN Bắc Ninh