NQ số 02/2023/NQ-HĐQT Thông qua phương án chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi và phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi đã phát hành