NQ số 01/2022/NQ-HĐQT v/v: “Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022″