NQ HĐQT số 12/2023/NQ-HĐQT v/v: “Thông qua việc tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028”