NQ HĐQT số 11/2023/NQ-HĐQT v/v: “Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023”