NQ HĐQT số 10/2023/NQ-HĐQT v/v: “Thông qua việc cử người đại diện phần vốn góp tại CTCP Dịch vụ Logistics Thăng Long”