NQ HĐQT số 09/2023/NQ-HĐQT v/v: “Thông qua việc bổ nhiệm, tái bổ nhiệm nhân sự Công ty nhiệm kỳ 2023-2028”