NQ HĐQT số 07/2023/NQ-HĐQT v/v: “Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT”