NQ HĐQT số 07/2021/NQ-HĐQT v/v Thông qua việc quyết định triển khai thực hiện đăng ký niêm yết trái phiếu chuyển đổi và chốt danh sách trái chủ