NQ HĐQT số 06/NQ-HĐQT v/v Góp vốn đầu tư và thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long 1-2