NQ HĐQT số 05/2023/NQ-HĐQT v/v: “Thông qua kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023”