NQ 10/NQ-HĐQT Thông qua việc không thực hiện chào bán trái phiếu Đợt II