Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐQT vv Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chuyển đổi ra công chúng