NGHỊ QUYẾT Số: 08/2020/NQ-HĐQT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ