Nghị quyết số 05/2021/HĐQT-NQ v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán