Nghị quyết Hội đồng quản trị – Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020