Nghị quyết HĐQT về triệu tập và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016