Nghị quyết HĐQT về triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2015