Nghị quyết HĐQT về tạm ứng 10% cổ tức đợt 2 năm 2014