Nghị quyết HĐQT thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cho đối tác