Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng thường niên năm 2021