Nghị quyết HĐQT số 06 (thay thế số 05) về chi trả cổ tức đợt 2/2014