Nghị quyết HĐQT số 03 – Thay đổi phương án sử dụng vốn từ việc phát hành Trái phiếu chuyển đổi